Geen instelkosten! Bij een oplage van 250 stuks of meer van minimaal 125 gram rekenen wij gedurende onze actieperiode geen instelkosten t.w.v. € 75,-.
Let op: Nog -222 dagen geen kosten voor een maatwerk vorm ter waarde van € 150,- bij afname vanaf 50 stuks.
Tot 50 stuks momenteel 50% korting op de vorm.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave: 
Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van Logoreep VOF 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - De prijs 
Artikel 7 - Conformiteit en garantie 
Artikel 8 - Levering en uitvoering 
Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 10 - Betaling 
Artikel 11 - Klachtenregeling 
Artikel 12 - Geschillen  
Artikel 13 - Retourbeleid
Artikel 14 - Privacy

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings-recht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Logoreep VOF; 
3. Dag: kalenderdag; 
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Logoreep VOF georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

Artikel 2 - Identiteit van Logoreep VOF 
Logoreep VOF 
Lorentzweg 20 
2964LN Groot-Ammers
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 09:00-18.00 uur 

Telefoonnummer: 08 500 755 56
IBAN: NL80ABNA0889008485
KVK: 81663897
BTW: NL 862174843B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Logoreep VOF en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Logoreep VOF zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Logoreep VOF gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Logoreep VOF niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 

 • de prijs inclusief belasting;
 • de eventuele kosten van aflevering; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Logoreep VOF de prijs garandeert; 
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
 • de gedragscodes waaraan Logoreep VOF zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie 


Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Logoreep VOF onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Logoreep VOF is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Logoreep VOF passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Logoreep VOF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. Logoreep VOF kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Logoreep VOF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. Logoreep VOF zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Logoreep VOF waar de consument met klachten terecht kan; 
6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het her­roepingsrecht; 
7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
8. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Logoreep VOF deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeen­komst; 
9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan Logoreep VOF producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Logoreep VOF geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Logoreep VOF dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie 
1. Logoreep VOF staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Logoreep VOF er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door Logoreep VOF, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Logoreep VOF kan doen gelden. 

Artikel 8 - Levering en uitvoering 
1. Logoreep VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door uitbestede werkzaamheden (Post NL / DHL / UPS / Red je Pakketje of iedere andere vorm van koerier / pakketdienst). Is het niet toegestaan om de producten kosteloos te retourneren en de bestelling te annuleren.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Logoreep VOF zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de afnemer. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Logoreep VOF tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Logoreep VOF bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De producten worden dusdanig verpakt dat deze bij een temperatuur van maximaal 24C mits binnen een dag door het verzendbedrijf bezorgd zonder kwaliteitsverlies bij ontvanger aankomen. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is kunnen zowel klant als ontvanger contact opnemen met Logoreep VOF en zullen wij deze conform ons klachtenprotocol afhandelen.
7. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen van hoger dan 24 graden Celsius zal Logoreep VOF geen leveringen uitvoeren van chocoladeprodukten die bij die temperaturen kunnen bederven.  Leveringen worden beperkt tot bestellingen die bij deze temperaturen niet bederven.  De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
4. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
5. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Logoreep VOF voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging 
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur 
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 10 - Betaling 
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Logoreep VOF te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Logoreep VOF behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 11 - Klachtenregeling 
1. Logoreep VOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Logoreep VOF, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij Logoreep VOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Logoreep VOF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 12 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen Logoreep VOF en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Logoreep VOF en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter in Rotterdam kennis, tenzij Logoreep VOF er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 13 - Retourbeleid
Logoreep VOF neemt geen bestellingen terug die reeds uitgeleverd zijn. Het is op maat gemaakte chocolade specifiek voor u. Daarnaast beteft het voedingsmiddelen waar wij geen garantie op kunnen geven nadat deze retour komt. Bij het geven van de opdracht bent u verplicht de pakketten in ontvangst te nemen en deze conform de afgesproken prijs te betalen. Wilt u de pakketten toch weigeren waardoor wij deze retour zullen ontvangen, dan zullen wij de volledige kosten, inclusief de retourkosten bij u in rekening brengen voor de gemaakte onkosten.

Artikel 14 - Privacy
Bekijk ons privacybeleid

Vrijblijvende offerte opvragen

Altijd snel een offerte en evt. 3D voorbeeld!Let op: uw gewenste leverdatum is niet definitief, dit is afhankelijk van product, personalisering en onze planning.

Heeft u op voorhand een prijs, gewicht of formaat in gedachte? Dit helpt bij een gerichte offerte. Logoreep mag mij de nieuwsbrief (max 6 per jaar) sturen.
U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging, heeft u deze niet ontvangen?
Neem dan contact op via info@logoreep.nl

Uniek relatiegeschenk

Je geeft met Logoreep een echt eigen product. En dat blijft bij je klant weer hangen!

Van idee tot bezorging

Nog nooit zo snel geregeld. U hoeft alleen maar te proeven en te keuren!

Vanaf 1 exemplaar

Geen minimale afname en dus interessant voor klein en groot.

Wij hebben van A tot Z onze eigen productie in beheer. Wij nemen het werk uit handen voor uw relatiegeschenken.